МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Тывада школачыларның “Президентиниң спортчу оюннары” эгелээн

“Сүбедей” спорткомплекске “Президентиниң спортчу оюннары” регионалдыг чаданың байырлыг ажыдыышкыны болуп эрткен. Аңаа зона аайы-биле тиилекчилер үш хүн дургузунда финалче – оюннарның бүгү российжи чадазынче кирери-биле күжүн шенежир.

Кызылда зона аайы-биле Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлык, Чөөн-Хемчик кожууннуң Бажыын-Алаак, Кызыл кожууннуң Каа-Хемниң № 2, Таңды кожууннуң Кызыл-Арыг база Кызылдың № 5 школаларының тиилекчи командалары чедип келген. Командаларда 2007-2008 чылдарда төрүттүнген 6 оол, 6 уруг киржип турар.

Оюннарда 4 ыяап-ла турар - волейбол, баскетбол, чиик атлетика база стол теннизи болгаш 4 немелде – эштир, самбо, спортчу туризм база мини-футбол кирип турар.

“Президентиниң спортчу оюннары” маргылдаа уругларның кадыкшылын быжыглаары-биле, спорт болгаш күш-культура кичээлдеринче доктаамал хаара тудар, салым-чаяанныг уругларны илередир, бүгү талазы-биле база аянныг хууда сайзыраар, школа спортун хөгжүдер адырда муниципалдыг тургузуглар аразында кады ажылдажылганы сайзырадыр сорулгалыг эрттирип турар.

Бо чылын “Президентиниң спортчу оюннары” спортчу оюннар “Президентиниң маргылдаалары”-биле кады Россия Федерациязының Президентизиниң Кубогунуң маргылдаалары деп албан-езузу-биле деңнелди тывыскан. Россияда бо оюннарны 12 дугаар, а Тывада 10 дугаар – юбилейлиг санныг эрттирип турар.

Маргылдааларның түңнелдерин май 27-де үндүрер.


#минобразованиятыва #пси #школьныйспорт #президентскиеспортивныеигры #субедей