МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Тааржыр арганы канчаар шилип алырыл?

Ада-иелерниң хөй кезии уруун чайгы үеде кайнаар дыштандырып чоргузарын бодаар. Вариантылар хөй. Тааржыр арганы канчаар шилип алырыл?

Уругларның школа чанында лагерь – тулган шиитпир. Хүндүс уруглар дыка солун хемчеглерге киржир, а кежээ бажыңынга турар. Эртенги биле дүъштеки чем – эки шынарлыг халас чемненилге организастаттынган. Уруглар эмчи хайгааралынга турар.

Улуг-Хем кожууннуң школа чанында лагерьлериниң бирги ээлчээ удавас ажылдап эгелээр! Бирги ээлчегниң ажыдыышкыны июнь 3-те. Ада-иениң төлевири – 1500 руб.

Лагерьге турар үези – 8.30-ден 14.30 шакка чедир.

Улуг-Хем кожууннуң девискээринге 8 школа чанында хүндүскү лагерь ажылдаар, оларның 7-зи Хайыракан, Чааты, Торгалыг, Арыскан, Арыг-Узю, Иштии-Хем суурларның школаларының баазазынга турар. Шагонар хоорайга школа чанында лагерь Өг-бүле болгаш уругларга социал деткимче төвүнге ажыттынар.


#минобразтваниятыва #лок2022 #улугхемскийкожуун