МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

СФО ШИИ-ниң курсантызы Субудай Донгак доозукчуларга шериг мергежилдиң ат-алдарының дугайында чугаалап берген

Субудай Донгак – Сибирь федералдыг округтуң Шериг-инженер институдунуң 5-ки курузунуң студентизи. Ол Красноярск хоорайның студентилериниң землячество президентизи болгаш активизи. Субудай бо хүннүң школа болгаш Кызылдың техникумнарының доозукчуларынга шериг мергежилдиң ат-алдарының база чугула херегиниң дугайында чугаалаан.

Институттуң удуртулгазы Субудайны өөредилгеде эки көргүзүглери дээш, РФ-тиң Чепсектиг күштерде офицер албан-дужаалды делгередир сорулга-биле, бодунуң республиказында школа болгаш ортумак профессионал өөредилге албан черлериниң доозукчуларынга профугланыышкынныг ужуражылгалар эрттирери-биле саналдаан.

Шак ынчалдыр, Субудай Кызылдың №2, № 16 лицейниң, Тываның кадет корпузунуң келир үеде абитуриентилеринге, а ол ышкаш Тываның политехниктиг техникумунуң студентилеринге беседаны чоруткан. Ужуражылгага Ада-чуртунга бодунуң чуртталгазын бараалгадырын шиитпирлээн оолдар келген. Аалчы келген оолдарга чүгле шериг дээди өөредилге албан черинге өөренири колдап турар эвес, харын-даа шилип алган мергежилинге бодунуң арга-шинээн база чаяанын үнелеп билири херек дээрзин чугаалаан. Ол ышкаш Субудай өске школаларга база ужуражылгаларны эрттирген.

«Шериг институдунга өөренири – аныяк оолдар, уругларга төлептиг эртем болгаш офицер дужаал чедип алыры арга-дыр. Ынчангаш мээң чаңгыс чер-чурттугларым дээди шериг эртемни чедип алыр деп хүлээлгени уламчылаарын күзээр-дир мен. Ада-чуртка бараан болуру - төлептиг» - деп, Субудай Донгак демдеглээн.

Бо чылын Тыва Республикага Сибирь федералдыг округтуң Шериг-инженер институдунче 50 олутту аңгылаан.

#минобразованиятыва #виисфу #профориентация #спо_рт #абитуриенту