МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

2020 чылда РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң бот-идепкейи-биле «Земский учитель» деп программазы эгелээн

Тывада 2020 чылда «Земский учитель» деп программа-биле 23 тиилекчи тодарадаттынган. Олар шупту сентябрь 1-ден эгелеп, республиканың 14 кожуунунуң (Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Сүт-Хөл, Тере-Хөл, Тес-Хем, Тожу, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл, Эрзин) 23 школазында англи дыл, орус дыл болгаш литература, эге класстар башкызы, математика, информатика, физика, биология, химия эртемнериниң вакансияларын дуглаан.

23 тиилекчи башкының методиктиг үделгези доктаамал, бо хүнге чедир, чоруттунуп турар. Ол ышкаш оларга школаларда ажылдаары-биле таарымчалыг байдалдарны тургузуп, төлептиг күш-ажыл төлевирин хандырып турар.

2022 чылда Россия Федерациязының «Билиг хөгжүлдези»/«Развитие образования» деп күрүне программазы-биле Тыва Республикага республиканың ниити билиг организацияларында 18 вакансиялыг албан-хүлээлгениң компенсация төлевиринге саң-хөө акшаландырыышкынын аңгылаан. Ук вакансиялар Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Өвүр, Бий-Хем, Сүт-Хөл, Таңды, Тес-Хем, Тожу, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл база Эрзин кожууннарда.

Вакансиялар база программага киржириниң дугайында медээ zemteacher.apkpro.ru чаңгыс аай порталда, Тыва Республиканың Өөредилге яамызының албан-езузу-биле сайтызында база социал четкилерде бөлүктерде салдынган.

Амгы үеде «Земский учитель» программаның боттандырылгазының 5 чадазының дараазында чадалары эрткен:
1-ги чада: конкурс шилилгезинге киржири-биле кордакчыларның билдириишкинин, документилерин база бүрүткедирин хүлээри (2022 чылдың январь 10-дан апрель 15-ке чедир);
2-ги чада: кордакчыларның бадылааны критерийлерге дүүштүр кииргени документилериниң эксперт үнелээшкинин эрттирери, кордакчы бүрүзүнге баллдар салыры, аналитиктиг материалдар белеткээри база кордакчы бүрүзүнге баллдарын айтып, рейтинг тургузары (2022 чылдың апрель 16-дан 30-ге чедир);
3-кү чада: шилилгениң тиилекчилерин тодарадыры, конкурс комиссиязының хурал протоколунга ат салыры, рейтингтиң түңнелдери-биле конкурс шилилгезиниң тиилекчилеринге бижимел дыңнадыгларын чоргузары (2022 чылдың май 1-ден 15-ке чедир);
4-кү чада: кордакчының күзели-биле шилип алган ниити билиг организациязынче, ооң удуртулгазы болгаш башкы коллективи-биле таныжып алыр сорулгалыг үнүүшкүн, а ол ышкаш көжери база ажылга кирери-биле холбашкан айтырыгларны шитпирлээри-биле. Ниити билиг организациязы-биле 5 чылдан эвээш эвес хуусаалыг күш-ажыл керээзин чарары болгаш көдээ черже көжери-биле чөпшээрелди бижимел хевирге киирери (2022 чылдың май 16-дан июнь 15-ке чедир).
5-ки чаданың бадылаашкыны чоруп турар: конкурс шилилгезиниң 18 тиилекчизиниң даңзызын бадылаарының дугайында төлээлеттирген органның конкурс комиссиязының хурал протоколунга үндезилээн чаңгыс аай компенсация төлевирлерин алыр эрге база хүлээп алган Чөпшээрелдер дээш акт үндүрери. Конкурстуң киржикчилериниң рейтинг даңзызын комиссияның кежигүннеринге сайгарары-биле киирген.

«Земский учитель» программаның тиилекчилеринге чедиишкиннерни болгаш мергежилинге чаа тиилелгелерни күзедивис!

Чурукту яамының архивинден алган.