МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ЛОК-2022: Тываның дыштанылга лагерьлериниң бирги ээлчээнде 16 017 уруг дыштанып турар

«Хүн, агаар база суг – бистиң шынчы өңнүктеривис!» деп девиз-биле бо хүнде Тываның уруглары хүндүскү болгаш хоорайдан дашкаар дыштанылга лагерьлеринде кидин түлүк дыштанып турар.

Чайгы дыштанылга дэээрге, уругларның эң-не уттундурбас болгаш сонуурганчыг үези, чүге дизе оларны дыштанылга үезинде чаа эш-өөр-биле таныжылга, солун болгаш янзы-бүрү хемчеглерге киржири болур.

Амгы үеде 17 хоорайдан дашкаар лагерьде 4 079 уруг база 135 хүндүскү лагерьде 11 938 уруг хаара туттунган. Ниитизи-биле республикада 152 чайгы лагерьде 16 017 уруг дыштанып турар.


Чайгы дыштанылга программазы янзы-бүрү болгаш байлак болуру чугаажок, чүге дээрге, уругларны кижизидилге, спорт, салым-чаяан талазы-биле сайзырадыры чугула. Экскурсиялар, шериг-спортчу оюннар, мөөрейлер, “Танцы-сам хүнү”, “Салым-чаяан хүнү”, “Бис кадык амыдырал дээш бис!” дээш, оон-даа өске.

Улуг-Хем кожууннуң “Чодураа” дыштанылга лагеринде уругларга “Зарница” деп солун шериг-спортчу оюнну эрттирген. Уруглар улуг сонуургал болгаш хөглүг хөөннүг киришкеннер. Чеже-даа уруглар лагерьде каш-ла хонган болза, командалар бот-боттары дээш, чаңгыс эп-найыралдыг, тура-соруктуг болуп, чүгле тиилелге дээш, идепкейлиг киржип, боттарының шалыпкынын, эрестиин көргүскен.

А Шамбалыг суурда хүндүскү дыштанылга лагеринге оолдар аразынга хүреш маргылдаазын эрттирген. Аңаа мөге оолдар боттарының күжүн шенежип, тиилекчилерни илереткен.

Уругларның чайгы дыштанылгазы, бирги ээлчегде, организастыг болгаш шынарлыг болур ужурлуг. Ынчангаш улуг улустуң кол дээни ролю – уругларны чажындан тура, айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин, ылаңгыя чайгы дыштанылга үезинде, сагыырынче өөредип чаңчыктырар.

#минобразованиятыва #лок #лок2022 #загородныелагерятувы #пришкольныелагерятувы #детитувы