МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Тываның кадыкшыдылга лагерьлеринде уругларга психологтуг үделгени чорудуп турар

Чайгы дыштанылга – уругнуң хууда бодунуң күзели-биле ажыглаар эргелиг хостуг үези, а ооң организациязы болгаш тургузуу – амыдыралдың чидиг дээн айтырыының шиитпиринге улуг улустуң, хамыктың мурнунда, педагог-психологтарның, үнелеп четпес дузазы.

Тыва Республиканың девискээринге чайгы кадыкшыдылга кампаниязының үезинде “Сайзырал” Республиканың психологтуг-медиктиг-социал үделге төвүнүң специалистери республиканың 17 стационар лагеринде өөредилге организацияларының педагог-психолог ажыл-чорудулгазын харылзаштырар талазы-биле ажылды чорудуп турар.

Психологтарның уруглар-биле дыштанылга үезинде ажылы психологтуг-педагогтуг үделгезиниң иштинде хууда болгаш диагностика, консультация ажылдарының бөлүк хевирлерин, сайзырадыр база коррекциялыг ажылдарын, психологтуг чырыдыышкынны өөренип хөглээри, сайзыраар болгаш рольдарлыг оюннар, психологтуг тренингтер, конструирование, чурулга, музотерапия, сказкатерапия болгаш оон-даа өске хевирлер таварыштыр ажылдарны чорудуп турар.

Чайгы үеде дыштанылга лагерьлеринге психологтуг-педагогтуг үделге организациязы уругларга чаа коллективке келгеш, чедиишкинниг чаа байдалга чаңчыгарынга дузалаар. Ол ышкаш уруг бүрүзүнүң долу психологтуг болгаш хууда сайзыралын хандырып, башкыларның социал-психологтуг бижик билиринге ажыктыг.

#Сайзырал #Лето2022 #ЛетнийотдыхвТуве #МинобрТыва #Психологивлагерях