Министерство образования и науки Республики Тыва - Тывада ыдыктыг Сака-Дава ак ай чоруп турар
Решаем вместе
Есть вопрос?
ru RU en EN

Ай санаашкыны-биле дөрт дугаар ай сарыг шажынның ыдыктыг Сака-Дава ак айы болур. Ук ак ай сарыг шажын календарында эң-не ыдыктыг үе болур, чүге дизе ук үеде Шакьямуни Будданың амыдыралында үш кол болуушкун таваржып турар – чаяаттынганы, Просветление база Паранирванаже чорупканы.

 Ак айны ол ышкаш “чүс муң катап көвүдээр ай” деп адаар, чүге дизе буянныг болгаш багай чоруктар чүс муң катап көвүдээр.

 Ыдыктыг Сака-Дава айында Тываның технологтуг техникумунуң башкылары болгаш студентилери Чөөн-Хемчик кожууннуң Үстүү-Хүрээниң девискээрин чаагайжыдар талазы-биле чаңчылчаан волонтерлуг дуза-деткимчени көргүскен. Аңаа “Бүдүрүлге технологиязының болгаш көдээ ажыл-агый продукциязын болбаазырадыры”, “Мал ажылының мастери”, “Тудуг каасталгазының болгаш шимелде ажылдарының мастери”, “Ниити тудуг ажылдарының мастери”, “Сварщик”, “Даараныкчы” деп мергежилдиг бөлүктерниң волонтерлары киришкен.

 Студентилер ийи хүн дургузунда кичээлдер соонда Үстүү-Хүрээниң девискээрин аштап-арыглап, чугайлап база тротуар плиткаларын салырын кылган. Арыглаашкын ажылдарының соонда, хүрээниң хүндүлүг Чымба башкы (Ооржак Шолбан) студентилерге өөредиглиг шакты эрттирип, номналды номчаан. Ол болза, ачы-буянныг үүлеге киришкен киржикчи бүрүзүнге улуг практика болган. Команда ажылының сырый каттыжылгазы болгаш шажын билииниң практиказы. Ук хемчег аныяк салгалга  бодунуң чонунуң чаңчылдарынга база төөгүзүнге бодунуң хамаарылгазын бүрүнү-биле билип алырынга дузалаар.

 Ыдык черни, хүрээниң девискээрин, чаагайжыдар болгаш аштап-арыглаашкын ажылдарын чорудары-биле эгелекчи санал техникумнуң директору Инга Санаадан база башкылардан үнген. Буянныг үүле-херекке башкылар болгаш волонтер студентилер сеткилинден идепкейлиг киржип, ыдыктыг Сака-Дава айында эки ажылды кылган.

#минобразованиятыва #сакадава #тыва