МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Улуг-Хем кожууннуң уруглар садтарының ажылдакчыларының спартакиадазы болуп эрткен

Барык ийи чыл дургузунда хамчыктыг аарыг уржуун болбайн турган спортчу хемчег, спартакиаданы, Улуг-Хем кожууннуң школа назыны четпээн өөредилге албан чериниң коллективтери эрттирген. Солун спортчу хемчег кожууннуң Чааты суурунуң чанында Шивилиг деп бойдус-чурумалдыг черге болуп эрткен. Аңаа ниитизи-биле 14 команда киришкен.

Кадык амыдыралды, спортка болгаш күш-культурага хандыкшылды суртаалдаан спортчу хемчеглер удаа-дараа эртип турарга, өскелерге үлегер база болур. Ылаңгыя аныяк-өскенге үлегер-чижек болуру чугаажок.

Кожууннуң уруглар садтарының командалары шыңгыы белеткелин көргүзүп, боттарының арга-мергежилдерин бараалгаткан. Спартакиаданың программазында кирген чадаларында турисчи амыдырал, “хөглүг старттар” эстафетазы, канат тыртары, шаптараазыннарлыг орук эртери кирип турар. А ол ышкаш эргелекчилер аразынга база мөөрей болуп эрткен.

Спортчу хемчегниң сөөлгү кезээнде командалар аразынга бот-тывынгыр уран чүүл көрүлдезинге коллективтер боттарының салым-чаяанын, уран талантызын бараалгаткан. Командаларның көргүзүглери солун болгаш чараш болган.

Спартакиаданың түңнелинде жюри кежигүннериниң үндүргени шиитпири-биле дараазында командалар тиилеп, шаңналдыг черлерни алган.
1-ги черге Шагонар хоорайның “Солнышко” уруглар садының командазы төлептиг болуп, телевизорну шаңналга алган.
2-ги черни “Ручеек” уруглар садының хөглүг ажылдакчылары ап, даараныр машина-биле шаңнаткан.
База тиилекчилерниң одуруунда 3-кү черни “Челээш” уруглар садының найыралдыг коллективи ээлеп, пылесосту алган.

Хемчегниң шупту киржикчи командаларынга мактал шаңналдарны, хүндүлел бижиктерни, а ол ышкаш кожууннуң профэвилелинден акша шаңналдарын тывыскан.

Келир чылын, 2023 чылда, спартакиаданы эрттирер эргени Шагонар хоорайның “Бодаган” уруглар садының коллективинге дамчыткан.

Тиилекчи болган командаларга чедиишкиннер болгаш чаа-чаа тиилелгелерни күзедивис!

#минобразованиятыва #спартакиада #зож #улугхем