МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

“Уругларның айыыл чок чоруу – улуг улустуң харыысалгазы”

Аът чарыжынга уругларның бертип кемдээрин болдурбас база айыыл чок чоруун хандырар сорулгалыг Тываның Өөредилге яамызы аът чарыжынга Тыва Республиканың 2019 чылдың июль 27-де “Тыва Республикада уругларның күш-шыдал база мөзү-шынар сайзыралынга хора чедирбези-биле хемчеглер дугайында” №1489–ВХ хоойлу езугаар 14 харга чедир назылыг уругларның киржири ХОРУГЛУГ!

Ук дүрүмнү хажыткан таварылгада торгаалдарга онаажыр:
> хамаатыларга – 500-тен 1000 рубльге чедир;
> албан-дужаалдыг улуска – 3000-дан 5000 рубльге чедир;
> юридиктиг улуска – 30 000-дан 50 000 рубльге чедир.

Аңаа хамаарыштыр Республиканың немелде өөредилге сайзырадыр төп ада-иелерни уругларын хайгаарап карактаарын күштелдирерин кыйгырып турар!
Ажы-төлдү аъттан аңдарлыры-биле холбашкан айыылдан камгалаңар! Дириг амытаннар-биле чоок харылзаа айыылдыг бооп болур дугайында чугаалап бериңер! Эң-не кол дүрүм – ажы-төлдү хайгаарал чок арттырбас!

Ажы-төлдүң кадыкшылы, амы-тыны дээш харыысалга долузу-биле ада-иеге хамааржыр дээрзин утпас!


#минобразованиятыва #безопасностьдетей #рцрдо