Министерство образования и науки Республики Тыва - Росөөредилгехайгааралы 2024 чылдың ГИА расписаниезин чарлаан
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Росөөредилгехайгааралы 2024 чылдың ГИА расписаниезин чарлаан

2024 чылда ЕГЭ, ОГЭ база ГВЭ расписаниелери-биле Россияның Чырыыдышкын яамызының болгаш Росөөредилгехайгааралының кады ажылдааны доктаалдарының төлевилелдерин нормативтиг эрге-хоойлу актыларының төлевилелдериниң федералдыг порталында парлап үндүрген.

2024 чылда ЕГЭ дужаалының төлевилели езугаар хуусаа бетинде үе (досрочный) – март 22-ден апрель 22-ге чедир, а кол үези (основной) – май 23-тен июль 1-ге чедир, немелде үези (дополнительный)– сентябрь 4-тен 23-ке чедир эртер.

ЕГЭ-ниң кол үезин май 23-те география, литература болгаш химия эртемнери-биле ажыдар. Орус дылда ЕГЭ май 28-те, математика эртеминиң кол (базовый) база профильдиг деңнелдери – май 31-де эртер. Ортумак ниити билиг өөредилгезиниң дугайында аттестатты үезинде бээр сорулга-биле ыяап-ла дужаар эртемнерге шылгалдаларны расписание төлевилелинде эң-не бир дугаарында айтып демдеглээн.

Обществознание эртеминде ЕГЭ июнь 4-те, история биле физика – июнь 10-да, биология биле даштыкы дылдарның бижимел кезээнде ЕГЭ – июнь 13-те эртер. Информатика болгаш даштыкы дылдарның  аас-биле кезээнде ЕГЭ-ни эрттирери-биле чаңчыл езугаар төлевилелде ийи-ийи хүн көрдүнген. Информатикада ЕГЭ июнь 7 биле 8-те, даштыкы дылдарның аас-биле кезээнде ЕГЭ июнь 17 биле 18-те планнаттынган.

Июнь 20-ден июль 1-ге чедир расписание төлевилелинде шупту эртемнер аайы-биле шылгалдалар эрттиреринге курлавыр хүннер көрдүнген.

Доозукчу 9-ку класстарга ОГЭ эрттирери дужаал езугаар болур, а ол ышкаш үш үеге чарган: хуусаа бетинде (досрочный) (апрель 23-тен май 21-ге чедир), кол (основной) (май 24-тен июль 2-ге чедир) база немелде (дополнительный) (сентябрь 3-тен 24-ке чедир).

2024 чылдың шылгалда кампаниязының кол үезиниң чорудуу июль 2-де доостур.