Министерство образования и науки Республики Тыва - «Профессионалитет» - бис эки чүүлге өөредир бис!
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

«Профессионалитет» - бис эки чүүлге өөредир бис!

«Профессионалитет» деп федералдыг төлевилелдиң иштинде чоокта чаа ажыттынган өөредилге-бүдүрүлге төвүнде Тех-3 деп мергежил бөлүүнде «Бүдүрүлге технологиязы болгаш көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезин болбаазырадыры» («Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции») деп мергежил аайы-биле өөредилгелиг практика болуп эрткен.

Студентилер теория кичээлдеринде алган билиглерин экижидип, яблокодан аджика деп амданныг чемниң белеткелиниң шупту чадаларын эрткен.

Кичээлдиң үезинде бүдүрүлге өөредилгезиниң мастери студентилерниң айтырыгларынга харыылаан, а төнчүзүнде олар боттары башкыларынга технология чорудуунуң дараалашкаан көргүскен.

2023 чылдың сентябрь 1-ден эгелеп, Тываның агроүлетпүр техникумунуң баазазында «Профессионалитет» деп федералдыг төлевилел эгелээн дээрзин сагындыраалыңар.