Министерство образования и науки Республики Тыва - Тывада Бүгү Россияның школачылар олимпиадазының регионалдыг чадазы эгелээн
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Тывада Бүгү Россияның школачылар олимпиадазының регионалдыг чадазы эгелээн

Январь 10-дан эгелээш, республикада Бүгү Россияның школачылар олимпиадазының регионалдыг чадазы ажылын эгелээн. Регионалдыг чаданың эртер хуусаалары база чуруму Россия Федерациязының шупту субъектилеринге Россияның Чырыдыышкын яамызы тодараткан.

Регионалдыг чадада 9-11 класстарның школачылары киржир, ол дээрге муниципалдыг чаданың тиилекчилери болгаш призерлары. Бүгү Россияның школачылар олимпиадазының регионалдыг чадазынга киржири-биле 2164 школачыдан билдириишкин кирген.

Бо чылын Бүгү Россияның школачылар олимпиадазы 22 эртемге эртер болгаш дөрт чада кирип турар: школа, муниципалдыг, регионалдыг болгаш бүгү Россияның деңнелиниң түңнел чадазы. Бүгү Россияның чадазының тиилекчилер болгаш призерлары Россияның кандыг-даа дээди өөредилге албан черинче шылгалдалар чокка, олимпиаданың угланыышкынынга дүүштүр, кирер эргелиг болур дээрзин сагындыраалыңар.

Регионалдыг чада 2024 чылдың февраль 29-та «Основа безопасности жизнедеятельности» деп эртемге олимпиада-биле доостур.

Школачылар олимпиадазы чылдың-на билиг бээр деңнелди бедидер база школачыларның угаан болгаш чогаадыкчы салым-чаяанын сайзырадыр, эртем билиглерин суртаалдаар, өөреникчилерниң чогаадыкчы салымныын, эртем ажыл-чорудуунга сонуургалын хөгжүдер болгаш эрте илередип тывар, эң-не чаяанныг өөреникчилерни илередир сорулгалыг эрттирип турар.

Бүгү Россияның школачылар олимпиадазының регионалдыг чадазының киржикчи бүрүзүнге салым-чаяанын тергиин кылдыр көргүзүп, чаа тиилелгелерни күзедивис!