Министерство образования и науки Республики Тыва - Ак-Довурак хоорайда «Аныяк профессионалдар белеткелинге ужуп үнер чер» шөлчүгежин организастаан
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Ак-Довурак хоорайда «Аныяк профессионалдар белеткелинге ужуп үнер чер» шөлчүгежин организастаан

Башкы болгаш дагдыныкчы чылының хаашкынының хемчеглериниң иштинде Ак-Довурак хоорайда «Аныяк профессионалдар белеткелинге ужуп үнер чер» («Взлетная полоса для подготовки молодых профессионалов») деп шөлчүгешти организастаан.

Ук хемчегге ажыктыг казымалдарны байлакшыдар база оларны улаштыр болбаазырадыр талазы-биле темаларны шинчилээр ажык кичээлдер болгаш мастер-класстарны эрттирген. Башкыларга мастер-класстарны эрттиреринге техникумнуң студентилери дузалашкан.

Чижээлээрге, «Ажыктыг казымалдар байлакшыдары» («Обогащения полезных ископаемых») деп лабораторияда бүдүрүлге өөредилгезиниң мастери Аяна Ондар 2-ги курстуң студентизи Орлан Куулар-биле кады даг-байлакшыдар комбинатта ажыктыг казымалдар-биле чада аайы-биле ажылды шинчилээрин болгаш, ооң түңнелинде оон ажыктыг кезээ үнүп келирин база ажыктыг кезектиң үнүп келген кезээн тодаргайы-биле көргүскен мастер-классты эрттирген.

Студентилер өөредилге чорудуунуң үезинде бистиң республиканың минералдыг-чиг эт баазазы-биле танышкан болгаш, Тывада полиметаллдыг рудаларның курлавырлары колдап турарын, оларны байлакшытканындан мөңгүннү, алдынны, коргулчунну, цинкти болгаш өске казымал кезектерни үндүрүп турарын билир дээрзин сагындыраалыңар. Техникумда ажыктыг казымалдар-биле ажыл талазы-биле мастерская биле лаборатория дериттинген.