Министерство образования и науки Республики Тыва - ❗ Бодун база чоок кижилерин угарлыг газтан канчаар камгалаарыл?
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

❗ Бодун база чоок кижилерин угарлыг газтан канчаар камгалаарыл?

Печка-биле одалгалыг бажыңнарда, чунар-бажыңнарда болгаш гаражтарда угарлыг газтан хораннаныр айыыл бар. Болганчок ук байдал печкаларның ыш үнер хоолайларын эртежик дуглап каапканындан, вентиляциязы багай болгаш хааглыг соңгаларлыг бажыңнарга болур.

📌 Угарлыг газтан хораннаны берген шынарлар дугайында база ону болдурбазының дугайында инфокарточкалардан номчуңар 👇

#минобразованиятыва #угарныйгаз #профилактика #длявзрослыхидетей #памятки